Montáže Čakovice - výroba a dodávky elektrických zařízení a elektrických ochran, SEL

Úvod Mapa stránek Kontakt
česky english version

Environmentální systém

Na základě současného celosvětového trendu byl v roce 2006 zaveden a certifikován systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005.
Významná pozornost věnovaná ochraně životního prostředí je nedílnou součástí všech aktivit společnosti MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o. Ta se proto zavedla v rámci dalšího zlepšování v této oblasti systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005.

V souladu s touto strategií vyhlašuje vedení společnosti politiku integrovaného systému řízení, ze které pro Společnost vyplývají tyto závazky:

 • Řídit své činnosti tak, aby byly ve shodě se všemi příslušnými právními předpisy, vydanými na úseku ochrany životního prostředí s cílem minimalizovat riziko znečišťování vodních zdrojů, ovzduší, půdy, obtěžování hlukem či zápachem.
 • V rámci neustálého zvyšování ochrany životního prostředí se zaměřit při své činnosti (výkonné i provozní) zejména na minimalizaci odpadů, recyklaci vznikajících odpadů a minimalizaci spotřeby energií a materiálů s významnými dopady na životní prostředí (tj. především nebezpečných chemických látek a přípravků). Za prioritní bude Společnost považovat při své projektové a inženýrské činnosti především používání výrobků pro stavbu a technologií s minimálním dopadem na životní prostředí.
 • Zajistit prevenci znečišťování minimalizací všech možných rizik zohledněných v činnosti Společnosti, a to zejména zavedením nových poznatků z oblasti bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany a průběžným prověřováním havarijní připravenosti.
 • Plnit příslušné požadavky platných právních předpisů na ochranu životního prostředí a jiné požadavky vztahující se na činnost Společnosti a přitom aktivně komunikovat a spolupracovat s příslušnými správními orgány v této oblasti.
 • Zajišťovat kvalifikovaný a profesionální přístup všech pracovníků Společnosti vytvářením motivace a průběžným interním a externím školením v oblasti ochrany životního prostředí s cílem aktivní účasti všech zaměstnanců na zavedení a udržování funkčnosti a zlepšování systému environmentálního managementu.
 • Dle stanoveného harmonogramu průběžně kontrolovat plnění environmentálních cílů a cílových hodnot; minimálně jedenkrát ročně zajistit přezkoumání systému environmentálního managementu vedením a provedení environmentálního auditu, podle potřeby aktualizovat environmentální politiku a zajistit její vyhlášení.
 • Seznámit všechny zaměstnance, příslušné správní orgány a širokou veřejnost s environmentální politikou Společnosti a s realizací jejích environmentálních cílů.
 • Zajistit provázanost zavedeného systémů řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009, systému BOZP ČSN OHSAS 18001:2008 se systémem environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005

Politika integrovaného systému řízení

Montáže Čakovice certifikát
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005

 Naše služby

 • Dodávky staveb v oblasti energetiky a inženýrských sítí
 • Dodávky kompletních systémů pro kolektory
 • Dodávky rekonstrukcí rozvoden VVN, VN
 • Projekty v oblasti elektráren, rozvoden
 • Dodávky souborů ochran pro energetiku
 • Dodávky a montáže řídících systémů a systémů MaR
 • Výpočty nastavení ochran SEL, ABB, SIEMENS, AREVA
 • Zkoušky, uvádění do provozu včetně revizních zpráv
 • Servisní činnost a periodické revize

Rychlý kontakt

Sídlo  Ke Stadionu 855/22
196 21 Praha 9 - Čakovice
   
GPS:    50°8'51.700"N
14°31'24.124"E
   
Tel  +420 283 933 045
E-mail  mcp@mcpcentr.cz
Web  www.montazecakovice.cz

 

Dotazník


Copyright © MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o. | redakční systém a SEO