O společnosti

Systém managementu kvality

Základním nástrojem pro zajištění stabilní úrovně kvality produktů společnosti je systém řízení kvality. Společnost používá systém kvality zavedený podle mezinárodně uznávané normy ČSN EN ISO 9001:2009 pro projektování, engineering, služby, výrobu a montáž souborů pro napájení, řízení a chránění v energetice, průmyslu a zařízení budov.

V rámci kontrolních nástrojů systému managementu kvality naše společnost trvale zabezpečuje kvalitu při realizaci všech produktů na jednotlivých rozhranních procesů výroby. Dokumentace systému řízení kvality prokazuje, že stanovené realizační procesy jsou v souladu s požadavky uvedené normy.

Organizace se trvale zaměřuje na požadavky zákazníka a standardně provádí:

  • přezkoumání vstupní technické a obchodní dokumentace dodané odběratelem nebo provozovatelem
  • nastavení kontrolních mechanismů a nápravných opatření při odstraňování neshod před zahájením jednotlivých procesů výroby
  • stanovení odpovědnosti a kompetencí pracovníků na jednotlivých pozicích
  • předepsaná měření a zkoušky podle technické dokumentace a konkrétních požadavků uživatele aktualizovaných zejména při uvádění energetických celků do provozu
  • standardní dodávky projekční, konstrukční a průvodní dokumentace, protokolů o provedených kontrolních měřeních a zkouškách, osvědčení o jakosti výrobků a výchozí revize při realizačním procesu odevzdání díla zástupci zákazníka.

Účinnost systému kvality je pravidelně sledována a monitorována při interních auditech a ve zprávách managementu kvality. Nezávislá kontrolní hodnocení integrovaného systému řízení jsou prováděna certifikační organizací 1x ročně (dozorovým auditem).

Politika integrovaného systému řízení


Certifikát systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009